ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Шинэ болон хуучин орон сууц барьцаалсан шуурхай зээлийг ажлын 8 цагт багтаан шийдвэрлүүлэх боломжтой.

 

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү

Шимтгэл

30’000’000₮ хүртэл 12 сар хүртэл 4.0%

1%

  • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
  • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх
  • 1% зураг
  • Иргэний үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Орон сууцны гэрчилгээ
  • ЭХЭУБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа (ТҮЦ машинаас авсан байж болно)