АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Бизнесийн болон хувийн хэрэгцээндээ автомашин авах гэж байгаа бол 24 сар хүртэл хугацаатай автомашин худалдан авах зээлийг зөвхөн автомашинаа барьцаалаад аваарай.

Автомашины төлөв

Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа Зээлийн хэмжээ Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ Үйлчилгээний шимтгэл /хувиар/

Монголд яваагүй, шинэ

3.6%

24 сар

50 сая.төг хүртэл

30%

10,000,000 төгрөг хүртэлх зээлд 1%

10,000,001-с дээш бол 0.5%

Монголд яваагүй, орж ирсэн

3.6%

18 сар

30%

Монголд явсан 3.6% 12 сар

50%

 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
 • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх
 • 1% зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
 • Худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Гаалийн бичиг (монголд яваагүй бол)
 • Орлого тодорхойлох баримт (цалингийн орлоготой бол цалингийн тодорхойлолт, НДД сүүлийн 3 сар бөглөгдсөн байх)
 • 2004 он ба түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн
 • 1% нөөц түлхүүртэй байх
 • Монголд явсан бол гэрчилгээ авснаас хойш 1 жил өнгөрөөгүй байх
 • Тээврийн хэрэгслийн 100%-ийн даатгал хийх боломжтой байх